B’ e d’ aotramachd a rinn mo thaladh

aotramachd do chainnte ‘s do ghaire

aotramachd do lethchinn nam lamhan

d’ aotramachd lurach ur mhalda;

agus ‘s e aotramachd do phoige

a tha a’ cur trasg air mo bheoil-sa

is ‘s e aotramachd do ghlaic mum chuairt-sa

a leigas seachad leis an t-sruth mi.

It was your lightness that drew me

the lightness of your talk and your laughter

the lightness of your cheek in my hands

you sweet gentle modest lightness;

and it is the lightness of your kiss

that is starving my mouth

and the lightness of your embrace

that will let me go adrift.

Aotramachd/Lightness , written and translated from Scots Gaelic by Meg Bateman